O Przedszkolu 

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

„BAJKA” w SŁAWIE

Misja przedszkola

Jesteśmy placówką istniejącą po to, aby zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psycho – fizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego wśród rówieśników.
Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
Koncepcję edukacji osadziliśmy na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci
Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań
Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania
Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska
Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności
Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej
Placówka promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków
Oferujemy dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności, aktywizujących i przygotowujących do dalszego, samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie
Koncepcja działań oparta jest o szczegółową analizę oczekiwań i potrzeb naszych klientów: wychowanków, ich rodziców
Przedszkole propaguje ideę rozwoju zrównoważonego i kształtuje zachowania przyjazne zdrowiu.

Wizja przedszkola

Przedszkole posiada bardzo dobrą opinie i dba o swój pozytywny wizerunek
Każde dziecko ma sprzyjające warunki do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, działają metodami aktywnymi
Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, są partnerami w dialogu o wychowaniu
Przedszkole realizuje cele przedszkola promującego zdrowie:
• edukację zdrowotną jako ważny element programu nauczania,
• etos zdrowia w przedszkolu- środowisko fizyczne i społeczne oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotną i sprzyjające zdrowemu stylowi życia,
• współdziałanie z rodzicami
Budynek przedszkola jest przestronny, estetyczny, ustawicznie modernizowany, funkcjonalny i przyjazny dziecku

5 września, 2014